loading...
logo fakulty

Popis projektu

MOTTO: "Je-li úspěchem cesta, je majákem poskytujícím směr sdílený sen". Ivan Lansberg, 1990

Záměrem projektu je posílit výzkumné aktivity a znalosti v oblasti řešení regionálních disparit se zaměřením na obce venkovského typu, a to v kontextu jejich postavení v širším území. Za nástroj řešení nerovností je vybrán rodinný podnik jako základ pro rozvoj podnikatelského prostředí obce, venkova. Širší území je charakterizováno společnými rysy územního vývoje, prostorovou a funkční strukturou daného území a kulturně historickými hodnotami. Pro jeho vymezení je využito výsledků předchozího projektu TA ČR s reg. č. TD010029 (Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit) realizovaného řešitelským týmem, viz http://vyzkum.ef.tul.cz/td/. Obec venkovského typu je vymezena počtem obyvatel do 2000 (vymezeno na základě rešerše odborné literatury s doplněním informací z vlastního výzkumu). Rodinný podnik/závod je vymezen jednak legislativou ČR (nový občanský zákoník) a také na základě rozsáhlé odborné zahraniční a domácí rešerše doplněné o vlastní průzkum.

Výsledky projektu budou obsahovat návrhy opatření k podpoře rozvoje vyváženého socio-ekonomického rozvoje společnosti, což je v souladu s cíli programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu OMEGA. Navrhovatelé projektu vycházejí z toho, že postavení obce v širším území, stabilita či nestabilita tohoto subregionu, rozdílnosti obcí v rámci subregionu a regionu jsou určujícími pro potenciál rozvoje celého území České republiky.

V rámci projektu budou formulovány nové postupy vymezení a hodnocení zdraví rodinných podniků a návrhy podpory jejich rozvoje v rámci řešení rozvoje podnikatelského prostředí obcí venkovského typu v širším území. Snahou je zmírnit interregionální disparity jako nástroje pro posílení pozice regionů České republiky v rámci Evropské unie a probíhajícího evropského integračního procesu. Dalším výsledkem bude návrh efektivního vzdělávání pro podniky rodinného typu s využitím informačních technologií; bude tak položen základní kámen pro vytvoření řízené sítě mentorů pro rodinné podnikání. Ta bude v co nejvyšší možné míře odpovídat na požadavky společnosti, trhu práce a ekonomiky, bude propojen s nároky trhu práce a s dalšími nástroji dotvářejícími aktivní politiku zaměstnanosti. Snahou je předcházet problémům vylidňování malých obcí, vytvořením příznivějších podmínek pro realizaci reprodukčních záměrů mladých lidí v rámci rodinného podnikání a redukovat tak dopady populačních výkyvů, tím přispět k udržení teritoriální soudržnosti.

Smyslem projektu je:

  • navrhnout postup a ukazatele pro vymezení podnikání rodinného typu, včetně typologie a dále hodnocení jeho zdraví;
  • vymezit možnosti systému podpory rodinných podniků, a to přímé i nepřímé na úrovni obce, SO ORP, kraje, státu, EU;
  • realizovat vzdělávací a konzultační systém managementu a zaměstnanců rodinných podniků. Z důvodu dostupnosti pro venkovský prostor bude realizován ve formě distanční s využitím e-learningové platformy.
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci