loading...
logo fakulty

Cíle projektu

Cílem projektu je specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Uvedené prostředí je dále vymezeno subregionální strukturou ČR. Obce jsou vymezeny z hlediska jejich postavení v širším území, s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Uvedené účelové vymezení je konfrontováno s administrativním (přesahy jsou komentovány). Důvodem je potřeba vytvořit rámec pro návrhy podpory (přímé i nepřímé) rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obce ve vazbě na rodinné podniky. Dílčími záměry je identifikace a hodnocení rodinných podniků, analýza formy jejich podpory včetně vzdělávání. Uživateli těchto výsledků budou orgány státní správy, samosprávy a management rodinných podniků.

Novou myšlenkou je úvaha, že je třeba pro odstranění regionálních disparit rozvoje a venkovských oblastí použít takový nástroj, který umožní jejím obyvatelům ,,nalézt smysl života na venkově a přijmout určitou míru nerovnosti s tím spojenou".

V souvislosti s uvedeným cílem je třeba dosáhnout následujících dílčích cílů:
  • DC1: Vytvořit typologii subjektů rodinného typu a ukotvit legislativní vymezení ,,rodinného podniku" – případná doporučení na změny (do 31. 12. 2016);
  • DC2: Definovat ukazatele, vymezit specifika podnikání rodinných podniků/závodů z hlediska psychologického, právního, finančního (rodinný a firemní rozpočet), provozního (management podniku a vztahy v rodině), ICT a jejich využití ve venkovském prostoru, život podniku až po předání potomkům ve vazbě na rozvoj prostředí obce (do 31. 12. 2016);
  • DC3: Zpracovat dotazníkové šetření v rámci celé ČR, doplnit o data z veřejných rejstříků, ČSÚ a řízených telefonických rozhovorů a dat ČSÚ (do 30. 6. 2017);
  • DC4: Vymezit definitivní podobu koncepce hodnocení zdraví rodinného podniku a připravit systém vzdělávání – SW a vzdělávací pakety včetně e-learningové opory (do 31. 12. 2017);
  • DC5: Navrhnout opatření pro zlepšení rozvoje rodinných podniků ve venkovském prostoru formou přímé a nepřímé podpory (do 31. 12. 2017);
  • DC6: Formulovat doporučení a realizovat postupy pro transfer výstupů (do 31. 12. 2017).

Metoda výzkumu předkládaného projektu: Při výzkumu budou použity standardní postupy smíšené výzkumné metody využívající kvantitativních dat (jednak primární dotazníkové šetření celé ČR, byly stanoveny výzkumné otázky, vymezen výběrový vzorek) a dále kvalitativních dat (sekundární dotazníkové šetření z veřejně dostupných dat o respondentech šetření) při využití zejména postupů dedukce, adekvátních typů analýzy, komparace a syntézy.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci