Výzkumné projekty

SMEs Human resource attraction, retention and perfomance enhancement network
• Nový výukový modul HRM v angličtině, výzkum HR v MSP, případové studie. Projekt je založen na partnerství univerzit z 5 zemí (Velká Británie - Huddersfield, Německo - Zwickau, Litva - Klaipeda, Finsko - Kajaani).

Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky
• Projekt se zabývá aktuálním a dosud nevyřešeným problémem transparentnosti lobbingu. V současných teoriích a modelech, které se lobbingem zabývají, chybí reflexe transparentního lobbingu hlavně kvůli nejasným hranicím mezi korupcí, lobbingem obecně a transparentním lobbingem. Je důležité zdůraznit transparentnost právě ve spojení s fenoménem korupce a položit si otázku: za jakých okolností může být transparentnost účinným nástrojem při snižování korupce a zlepšování institucionální kvality? Projekt se proto zaměřuje na identifikaci objektivních metod měření transparentnosti lobbingu prostřednictvím studia faktorů přispívajících k transparentnosti lobbingu, na prokázání pozitivních dopadů transparentnosti lobbingu na rozvoj demokratizace a občanské společnosti, na rozhodovací procesy ve vazbě na efektivní alokaci veřejných zdrojů a na kvantifikaci dopadů transparentního, resp. netransparentního lobbingu na institucionální kvalitu, ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.

Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí
• Cílem projektu je specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Uvedené prostředí je dále vymezeno subregionální strukturou ČR. Obce jsou vymezeny z hlediska jejich postavení v širším území, s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Uvedené účelové vymezení je konfrontováno s administrativním (přesahy jsou komentovány). Důvodem je potřeba vytvořit rámec pro návrhy podpory (přímé i nepřímé) rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obce ve vazbě na rodinné podniky. Dílčími záměry jsou identifikace a hodnocení rodinných podniků, analýza formy jejich podpory včetně vzdělávání. Uživateli těchto výsledků budou orgány státní správy, samosprávy a management rodinných podniků.

Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit
• Hlavním cílem projektu je nalézt metodické způsoby hodnocení a řešení reálných subregionálních disparit v ČR na základě adjustace nominálních ukazatelů prostřednictvím regionálních cenových indexů (RCI), jež umožní prostorové srovnání cenových úrovní. V rámci projektu budou vymezeny subregionální oblasti z hlediska aplikace RCI, bude adjustován spotřebitelský koš pro výpočet RCI (certifikovaná metoda) a zajištěna potřebná data. Budou navržena konkrétní opatření v oblasti hospodářských politik. Hlavním partnerem projektu je Český statistický úřad. Výzkumná metodika bude navržena k certifikaci MMR ČR.

Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku
• Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Součástí inovace předmětů je zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. V oblasti e-learningu projdou řešitelé inovace předmětů adekvátním školením. Součástí projektu je zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení. Primární cílovou skupinou jsou studenti oborů v rámci inovovaného programu jako uživatelé inovovaných předmětů. Sekundární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci inovující své předměty. Výstupy projektu (inovované předměty) budou částečně využívány ostatními studijními programy Ekonomické fakulty i dalších fakult TUL, kde se některé inovované předměty vyučují.

Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomický ch disparit
• Cílem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR, která bude založena na tzv. klastrech obcí.

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
• Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

Regionální kontaktní organizace Liberec - kontakt pro Evropský výzkumný prostor
• Příjemcem grantu je VUTS a.s., spolupříjemcem je TUL (Ing. Jana Drašarová, Ph.D.). Za Ekonomickou fakultu je do projektu zapojena doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Strategickým cílem projektu RKO Liberec ERA je podporovat zapojení regionálních vav pracovišť Libereckého, části Královéhradeckého a Středočeského kraje do aktivit mezinárodní a bilaterální spolupráce.